تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - مطالب اردیبهشت 1394

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

جاده های بی انتها ... 
هر چه به دور نگاه میکنم ...
کوچکتر میشوند ...
نزدیک بهتر است ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

اشک های شبانه ات را حس میکنم ... 
از دلی که بسته است ...
از چشم های بسته ...
از گوش های باز ...
سینه های خاک گرفته ... 
ایمان های بر باد ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

گـــاهی اوقات ... 
به اوجِ درّه میرِسی ... 
به اوجِ سقوط ...
شاید ...
به سقوطِ اوج ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

حرف هایی که پُشتِ سَرِ هم رَدیف می شوند ...
کلمه هایی که ، جایِ قافیه ...
رَدیف میشوند ... 
کِلیشه را دوست نَدارم ... 
تفاوت یعنی زِندِگی ...
واژِه عـجـیـبـیـــست ، این زندگی ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak