تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - مطالب آذر 1393

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

فردا از دور زیباست ...
از نزدیک ...
همان دیروز است ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

خوب است ... 
میگُذرد ... 
خوبی ها  را  میگویم ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak