تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - مطالب بهمن 1393

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

وقتی همه میگن باید تموم شه ... 
من چیکار کردم ... ؟ 
فقط "همه" رو ریختم دور ... 
سختیش اونجاست که ... 
اونی که واسش همه رو ریختی دور ... 
اینو نبینه ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

کــلــیــشــه ... 
کلمه ای که گاهی اوقات زیادی درگیرش میشی ... 
مثل شب های سردی که خیلی الکی ... 
خیلی الکی درگیر یه بخاری میشی ... 

+  رنگ و بوی نوشته هام داره عوض میشه ... یه حالت چرت و پرت تر ... !!! 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

خسته ای ... 
خنده هایت ، پشت لبانش ... 
جا مانده اند ... 
اما میخندی ... 
با خنده های جا مانده اش ... 
عشق یعنی همین ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

صدای زوزه باد ...
که لحظه ها رو ...
بین برگ های زرد گم میکرد ... 
تو گوشم می پیچید ... 
بین اون همه صدای مردم ... 
فقط صدای تو ، تو نگاهم بود ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

من با تو ... 
میریم جلو ... 
عادت کردیم به آرزو هامون برسیم ... 
بیخیال همه ... 
کنار هم می مونیم ... 
چون ثانیه ها مثه باد میرن ...  

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

همه ... 
تو ... 

چه تضاد جالبی ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

در امتداد کوچه های تاریک ... 
در کنار رویاهای روشن ... 
در اوج و در سقوط ... 
همه رفتند و تنها ماندم ... 
فقط تو ماندی ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak