تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - مطالب دی 1393

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تلخی ها را ... 
در فنجان قهوه ام ... 
حل کردم . .

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

عابران ... 
چه میدانند ... 
از عقل ِ عاشقم ... 
نمیدانند ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی

صداهایی مبهم ... 
در هوای فاصله ها میپیچند ... 
دوری را دوست ندارند ... 
بگذار فقط باشند ... 
صداها را می گویم ...

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak