تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 41

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

یکی  رفت ... 

دیره نوشتنم ... 

مشکی میپوشم ... 

شاید قلبم آروم بگیره ... 


+ پست عاشقانه نیست ... بحث مرگ ِ


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak