تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 40

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

مثل اون آدمی که ...

یک حوّا اونو شکست ...

همیشه مشکی پوشم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak