تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 38

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

گفتم دوست دارم ... 

ولی پشت حرفم ، یه اشک غریبی بود ... 


+ چرت و پرت 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak