تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 36

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تیره ... 

مثل ... اون کوچه ی ذهنم ... 

که آخرش خانه ی توست ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak