تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 35

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تو ... ؟ 

من تویی یادم نمیاد ... 

همیشه من بودم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak