تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 34

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تو ندیدی ... 

اما ...

آن سایه ای که دنبال سایه ات بود ... 

سایه ام بود ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak