تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 32

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

عاشق اینم که ...

وانمود کنم که مَــ ـردَم ... 

تو هم فقط تظاهر کنی که خــ ـانــ ــومــ ـی ...


+ چه دنیایی داریم من و تو √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak