تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 29

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

دلـــــ ـــنوشته ها ... 

با یه لیوان نسکافه چطوری ؟ √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak