تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 28

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

میخندم ...  

به اون حسی که ... 

یه زمانی به خودم داشتم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak