تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 27

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

چشمام ، چشماتو دوست داشت ... 

نمیدونستی اون دفعه که چشمات لرزید ...

یکی خبرشو برام اُورد ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak