تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 26

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تو یادت نمیاد ...

ولی اون شب که بوسیدمت ... 

عاشــ ــــقت بودم ...


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak