تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 25

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

_ تو معتادی ؟ 

_ یه جورایی . 

_ چی مصرف میکنی ؟ 

_ عشق ... 


+ البته تفریحی میکشم 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak