تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 21

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تو نبودی ، چراغ ُ خاموش کردم ... 

به امید اینکه بیای ... . 

ولی دیگه عادت کردم ... 

بذار خاموش بمونه ... .


+ این پست ُ دوست دارم ... خیلی ناگهانی به ذهنم اومد ...
√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak