تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 20

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

اِی خـــُـــدا ... 

یکی نیست از ما حســ  ـــاب ببره ... 

انگار همه میدونن عاشقم ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak