تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 17

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

اونروری که رفتی ... 

پشت سرت ...  

یه کاسه آب ریختم ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak