تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 14

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

از همون روزی که ...

چشمات لرزید ... 

فهمیدم یکی دیگه جامو گرفته ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak