تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 13

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

دلــــــ   ــــــنوشته ها ... 

خودتم میدونی ... 

جز تو کسیو نمیخوام ... 

این آدم ها فقط ادعای عــــ  ـــشــ  ــق میکنند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak