تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 12

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

بارون که تموم شد ... 

من برگشتم ... 

ولی بارون رَدِپاتو شسته بود ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak