تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 11

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

گاهـــــی ... 

نگاهـــــم از لبانت ... 

یک " مرد " میخواســـــــــــــت ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak