تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 10

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

دیگه کارَم بــــــــه جایــــــــــــــــــــی رسیده که ... 

حــــــــــــس میکنم ... 

این آهنگ ها هــــــــــم بوی تــــــــــــــــو رو میدن ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak