تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 8

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

حالا دیگه شاید ... 

تو کنار دیگری باشی ... 

شاید برای من ، همین هم بس بود ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak