تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 4

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

جَو سنگینِ ... 

همه چــــی سیاه و سفید ...

دود غلیظ تو هوا ...

صدای مبهم تو ...

تو گوش من ...

خماری چشمای مَــــــــن ...

سنگینی سَــــــــرِ من ...

روی شونـــــــه های تو ...

+ تحت تأثیر یه آهنگِ خیلی دوست داشتنی ...


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak