تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 2

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

من ... ؟

من یه خسته ... یه خسته از غم تنهایی ...

من یه عاشق ... یه دیوونه ... یه تنها ...

من یه نفر که محتاج نگاهت ...

من یه عاشق که محتاج دستانت ...

من یه منتظر ...

من ... ؟

من یه ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak