تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 101

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

این آدمها ...
یاد گرفته اند گذشت کنند ...
گاهی ...
از پاکی هایشان ... 
گاهی ... 
از ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak