تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 100

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

در نظرم ...
باران می آمد ... 
در نظرت ... 
طوفانم ...


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak