تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 99

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

جاده های بی انتها ... 
هر چه به دور نگاه میکنم ...
کوچکتر میشوند ...
نزدیک بهتر است ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak