تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 97

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

گـــاهی اوقات ... 
به اوجِ درّه میرِسی ... 
به اوجِ سقوط ...
شاید ...
به سقوطِ اوج ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak