تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 96

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

حرف هایی که پُشتِ سَرِ هم رَدیف می شوند ...
کلمه هایی که ، جایِ قافیه ...
رَدیف میشوند ... 
کِلیشه را دوست نَدارم ... 
تفاوت یعنی زِندِگی ...
واژِه عـجـیـبـیـــست ، این زندگی ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak