تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 95

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

وقتی همه میگن باید تموم شه ... 
من چیکار کردم ... ؟ 
فقط "همه" رو ریختم دور ... 
سختیش اونجاست که ... 
اونی که واسش همه رو ریختی دور ... 
اینو نبینه ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak