تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 94

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

کــلــیــشــه ... 
کلمه ای که گاهی اوقات زیادی درگیرش میشی ... 
مثل شب های سردی که خیلی الکی ... 
خیلی الکی درگیر یه بخاری میشی ... 

+  رنگ و بوی نوشته هام داره عوض میشه ... یه حالت چرت و پرت تر ... !!! 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak