تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 93

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

خسته ای ... 
خنده هایت ، پشت لبانش ... 
جا مانده اند ... 
اما میخندی ... 
با خنده های جا مانده اش ... 
عشق یعنی همین ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak