تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 92

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

صدای زوزه باد ...
که لحظه ها رو ...
بین برگ های زرد گم میکرد ... 
تو گوشم می پیچید ... 
بین اون همه صدای مردم ... 
فقط صدای تو ، تو نگاهم بود ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak