تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 91

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

من با تو ... 
میریم جلو ... 
عادت کردیم به آرزو هامون برسیم ... 
بیخیال همه ... 
کنار هم می مونیم ... 
چون ثانیه ها مثه باد میرن ...  

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak