تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 90

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

همه ... 
تو ... 

چه تضاد جالبی ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak