تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 89

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

در امتداد کوچه های تاریک ... 
در کنار رویاهای روشن ... 
در اوج و در سقوط ... 
همه رفتند و تنها ماندم ... 
فقط تو ماندی ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak