تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 88

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تلخی ها را ... 
در فنجان قهوه ام ... 
حل کردم . .

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak