تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 87

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

عابران ... 
چه میدانند ... 
از عقل ِ عاشقم ... 
نمیدانند ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak