تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 86

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

صداهایی مبهم ... 
در هوای فاصله ها میپیچند ... 
دوری را دوست ندارند ... 
بگذار فقط باشند ... 
صداها را می گویم ...

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak