تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 85

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

فردا از دور زیباست ...
از نزدیک ...
همان دیروز است ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak