تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 84

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

خوب است ... 
میگُذرد ... 
خوبی ها  را  میگویم ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak