تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 83

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

یک روز همه میمیرند ... 
من میمانم ...
تو میمانی ...
با فردا ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak