تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 81

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

قهوه ته نشین میشود ... 
خیلی آروم ... 
مثل ثانیه ها ... 

√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak