تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 80

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

هر شب ...

تجاوز یک خیابان ...

به خاطره هایمان ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak