تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 79

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

تصویر تپش قلبم ...

در چشمانت ...

چقدر ساده دل دادی ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak