تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 78

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

کوچ میکنم ...

به سکوت ...

به غمهای بی پایان ...

به شهری که تنها باشم ... √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak