تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 77

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

لبهایم ...

دور از گردنت ... 

چه ساده ...

میمیرند ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak